De website www.onsdelftmaakdestad.nl is een project van de Gemeente Delft met samenwerkingspartners DOTbusiness en De Burgemeesters. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe de Gemeente Delft omgaat met de gegevens die op deze site worden verwerkt.

Bescherming van uw persoonsgegevens

 • De gemeente Delft gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
 • De gemeente Delft verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting, publiekrechtelijke taak, vitaal belang, toestemming en overeenkomst.
 • Binnen de gemeentelijke organisatie houdt een aparte functionaris gegevensbescherming toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over de en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd.

Gebruik van uw persoonsgegevens

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens die u invult in het contactformulier voor het verwerken, identificeren en beantwoorden van uw vraag.
 • Om onze dienstverlening en beleidsvorming te verbeteren gebruiken wij persoonsgegevens. Dat doen we alleen anoniem, persoonsgegevens zijn niet terug te voeren tot individuen.

Plichten en verantwoordelijkheden

 • De gemeente Delft gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om.
 • De gemeente Delft beschermt uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.
 • Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.
 • De gemeente Delft neemt de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.
 • Als de gemeente Delft afwijkt van het hierboven genoemde gebruik van uw persoonsgegevens, dan informeert de gemeente Delft u eerst en vraagt uw toestemming voor verwerking.

Datalekken

Als er desondanks toch inzage door onbevoegden is in uw persoonsgegevens, nemen we maatregelen om het lek zo snel mogelijk te dichten. Bij een grote inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens, waardoor u schade zou kunnen lijden, nemen we contact met u op en melden we het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

De gemeente Delft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties

 • De gemeente Delft is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan de gemeente heeft verstrekt.
 • Met organisaties die in opdracht van de gemeente Delft uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente Delft blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
 • Recht op inzage: u heeft het recht om te zien of en op welke manier uw gegevens door de gemeente worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie: als duidelijk is dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.
 • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u ook het recht om de toestemming weer in te trekken en de persoonsgegevens te laten verwijderen. Dat kan echter niet altijd.
 • Het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om aan de gemeente te vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan echter niet altijd.
 • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming: besluiten doen we op basis van menselijke afweging.

Inzien

Bij de gemeente Delft kunt u een aanvraag doen voor het inzien van uw persoonsgegevens.

Gebruik van de website

 • De website www.onsdelftmaakdestad.nl is bedoeld om informatie te verschaffen over de projecten in de stad van gemeente, bedrijven en inwoners aan inwoners en bedrijven.
 • Informatie over bezoeken aan onsdelftmaakdestad.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit voor identificatie van individuele personen.
 • De per digitaal formulier verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en daarna vernietigd.
 • De website www.onsdelftmaakdestad.nl linkt naar websites van anderen. De gemeente Delft is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens:

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Delft, via het contactformulier op de website van de Gemeente Delft of bel 14015.

Wijzigen

De gemeente Delft kan deze verklaring gegevensbescherming zonder waarschuwing wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Wij plaatsen cookies zodat de site goed werkt en te meten is. Voor cookies van derden hebben wij uw toestemming nodig.

x